ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးအဖွဲ့

ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးအဖွဲ့ကို ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးအမိန့်အမှတ် (၂၀/၂၀၁၇)၊ ၁၇.၃.၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစာအမှတ် ၅/၁၀-၁/ရေး ၅ အရ အောက်ပါ ပုဂ္ဂုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်-

(က)   ဦးထောင်ခိုမန်း             ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်                    ဥက္ကဋ္ဌ 
                                         တွန်းဇန်မြိူ့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
(ခ)    ဦးကွီးထန်း                   ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်                   အဖွဲဝင်  
                                          ကန်ပက်လက်မြိူ့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်
                                          အမှတ်(၁)
(ဂ)   ဗိုလ်မှူးတင်အောင်မိုး        တပ်မတော်သားပြည်နယ်လွှတ်တော်                 အဖွဲ့ဝင်
                                         ကိုယ်စားလှယ်
(ဃ) ဗိုလ်ကြီးဖြိုးဖြိုး                  တပ်မတော်သားပြည်နယ်လွှတ်တော်                  အဖွဲ့ဝင်
                                        ကိုယ်စားလှယ်
(င)  ဦးပြေမင်း                      ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်                  အတွင်းရေးမှူး                                                                
                                        ပလက်ဝမြို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)   

Share this post

Leave a comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.