ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများ၊ တာဝန်ခံချက်များ၊ တိုင်ကြားစာ၊ အသနားခံစာဆိုင်ရာ စိစစ်ရေးအဖွဲ့

ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများ၊ တာဝန်ခံချက်များ၊ တိုင်ကြားစာ၊ အသနားခံစာဆိုင်ရာ စိစစ်ရေးအဖွဲ့ကို ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးမိန့်အမှတ် (၂၁/၂၀၁၇)၊ ၁၇.၃.၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၅/၁၀-၁/ရေး ၅ အရ အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်-
(က)   ဦးဖွေအား                             ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်                                     ဥက္ကဌ
                                                    ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
(ခ)   ဦးထောင်ခိုမန်း                       ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်                                      အဖွဲ့ဝင်
                                                    တွန်းဇန်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)        
(ဂ)   ဒေါက်တာမှုထန်                      ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်                                      အဖွဲ့ဝင် 
                                                   ထန်တလန်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)     
(ဃ)  ဗိုလ်ကြီးပြည့်ဟိန်း                   ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်                                       အတွင်းရေးမှူး
                                                  တပ်မတော်သား

 

Share this post

Leave a comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.