ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများ၊ တာဝန်ခံချက်များ၊ တိုင်ကြားစာ၊ အသနားခံစာဆိုင်ရာ စိစစ်ရေးအဖွဲ့

ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများ၊ တာဝန်ခံချက်များ၊ တိုင်ကြားစာ၊ အသနားခံစာဆိုင်ရာ စိစစ်ရေးအဖွဲ့ကို ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးမိန့်အမှတ် (၂၁/၂၀၁၇)၊ ၁၇.၃.၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၅/၁၀-၁/ရေး ၅ အရ အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်-
(က)   ဦးဖွေအား                             ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်                                     ဥက္ကဌ
                                                    ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
(ခ)   ဦးထောင်ခိုမန်း                       ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်                                      အဖွဲ့ဝင်
                                                    တွန်းဇန်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)        
(ဂ)   ဒေါက်တာမှုထန်                      ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်                                      အဖွဲ့ဝင် 
                                                   ထန်တလန်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)     
(ဃ)  ဗိုလ်ကြီးပြည့်ဟိန်း                   ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်                                       အတွင်းရေးမှူး
                                                  တပ်မတော်သား

 

Share this post

Leave a comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

About Us

Nulla nunc dui, tristique in semper vel, congue sed ligula. Nam dolor ligula, faucibus id sodales in, auctor fringilla libero. Nulla nunc dui, tristique in semper vel. Nam dolor ligula, faucibus id sodales in, auctor fringilla libero.