ချင်း ပြည်နယ် လွှတ်တော်


ချင်း ပြည်နယ် လွှတ်တော် သမိုင်း

ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒေသန္တရစီမံကိန်း၊ အရအသုံးငွေစာရင်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့

ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒေသန္တရစီမံကိန်း၊ အရအသုံးငွေစာရင်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့ကို ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးမိန့်အမှတ်(၁၈/၂၀၁၆)၊ ၁၅.၁၂.၂၀၁၆ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၅/၁၀-၁/ရေး၅ အရ အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်-
(က) ဒေါက်တာမှုထန်          ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်               ဥက္ကဌ
                                    ထန်တလန်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းအဖွဲ့

ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းအဖွဲ့ကို ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးအမိန့်အမှတ်၊ ( ၁၇//၂၀၁၆ ) ၊ ၁၅-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၂/၁၀-၁ / ရေး ၅ အရအောက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်။

Pages