ချင်း ပြည်နယ် လွှတ်တော်


ချင်း ပြည်နယ် လွှတ်တော် သမိုင်း

ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများ၊ တာဝန်ခံချက်များ၊ တိုင်ကြားစာ၊ အသနားခံစာဆိုင်ရာ စိစစ်ရေးအဖွဲ့

ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများ၊ တာဝန်ခံချက်များ၊ တိုင်ကြားစာ၊ အသနားခံစာဆိုင်ရာ စိစစ်ရေးအဖွဲ့ကို ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးမိန့်အမှတ် (၂၁/၂၀၁၇)၊ ၁၇.၃.၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၅/၁၀-၁/ရေး ၅ အရ အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်-
(က)   ဦးဖွေအား                             ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်                                     ဥက္ကဌ
                                                    ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
(ခ)   ဦးထောင်ခိုမန်း                       ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်                                      အဖွဲ့ဝင်

ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥပဒေပြုရေးအဖွဲ့

(က) ဦးဆွန်ဒုတ်ကျင့်                                   ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်                               ဥက္ကဋ္ဌ
                                                               တီးတိန်မြို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
(ခ)   ဦးကွီးထန်း                                          ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်                              အဖွဲ့ဝင်
                                                                ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်အ
                                                                မှတ်(၁)

Pages