ချင်း ပြည်နယ် လွှတ်တော်


ချင်း ပြည်နယ် လွှတ်တော် သမိုင်း

ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးအဖွဲ့

ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးအဖွဲ့ကို ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးအမိန့်အမှတ် (၂၀/၂၀၁၇)၊ ၁၇.၃.၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစာအမှတ် ၅/၁၀-၁/ရေး ၅ အရ အောက်ပါ ပုဂ္ဂုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်-

ဒုတိယအကြိမ်၊ ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး (၂/၂၀၁၇)

       (၁၁.၇.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သော ဒုတိယအကြိမ် ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး (၂/၂၀၁၇)ကို အောက်ပါအစီအစဉ်များဖြင့်ကျင်းပခဲ့ပါသည်-
အစီအစဉ်(၁)     ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနေရာယူခြင်း
အစီအစဉ် (၂)     ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္က၏နေရာယူခြင်း
အစီအစဉ်(၃)      ဒုတိယအကြိမ် ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်အရေးပေါ် အစည်း
                        အဝေး(၂/၂၀၁၇)  အထမြောက်ကြောင်း အစည်းအဝေးစတင်ကျင်းပကြောင်းကြေညာခြင်း။
အစီအစဉ်(၄)      ဒုတိယအကြိမ် ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်အရေးပေါ် အစည်းအဝေး(၂/၂၀၁၇)  အစီအစဉ်ကြေညာခြင်း။

Pages