ဒုတိယအကြိမ်၊ ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး (၂/၂၀၁၇)

       (၁၁.၇.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သော ဒုတိယအကြိမ် ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး (၂/၂၀၁၇)ကို အောက်ပါအစီအစဉ်များဖြင့်ကျင်းပခဲ့ပါသည်-
အစီအစဉ်(၁)     ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနေရာယူခြင်း
အစီအစဉ် (၂)     ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္က၏နေရာယူခြင်း
အစီအစဉ်(၃)      ဒုတိယအကြိမ် ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်အရေးပေါ် အစည်း
                        အဝေး(၂/၂၀၁၇)  အထမြောက်ကြောင်း အစည်းအဝေးစတင်ကျင်းပကြောင်းကြေညာခြင်း။
အစီအစဉ်(၄)      ဒုတိယအကြိမ် ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်အရေးပေါ် အစည်းအဝေး(၂/၂၀၁၇)  အစီအစဉ်ကြေညာခြင်း။

လွှတ်တော်နမူနာ သတင်း ၂

လွှတ်တော်နမူနာ သတင်း လွှတ်တော်နမူနာ သတင်း လွှတ်တော်နမူနာ သတင်း လွှတ်တော်နမူနာ သတင်း လွှတ်တော်နမူနာ သတင်း လွှတ်တော်နမူနာ သတင်း လွှတ်တော်နမူနာ သတင်း လွှတ်တော်နမူနာ သတင်း လွှတ်တော်နမူနာ သတင်း လွှတ်တော်နမူနာ သတင်း လွှတ်တော်နမူနာ သတင်း

လွှတ်တော်နမူနာ သတင်း ၁

လွှတ်တော်နမူနာ သတင်း လွှတ်တော်နမူနာ သတင်း လွှတ်တော်နမူနာ သတင်း လွှတ်တော်နမူနာ သတင်း လွှတ်တော်နမူနာ သတင်း လွှတ်တော်နမူနာ သတင်း လွှတ်တော်နမူနာ သတင်း လွှတ်တော်နမူနာ သတင်း